Megan Winstone

FENYW


Edrychwch ar y wefan

Gweld Prosiect

Mae Fenyw yn gyfres o ddogfennau hunan-gyhoeddedig. Mae’r ffotograffau yn adlewyrchu zeitgeist a nodweddir gan archwiliadau o hunaniaeth fenywaidd, benyweidd-dra, rhywioldeb a blynyddoedd anodd yr arddegau. Rhoddais y teitl Fenyw ar y llyfr fel arwydd o barch a gwerthfawrogiad o’r holl fenywod yn fy nheulu, unigolion pwerus a ffyrnig bob un.

Tyfodd y genhedlaeth hon o fenywod i fyny gyda’r Rhyngrwyd; mae hynny wedi cael effaith sylweddol ar ein sefydlogrwydd meddyliol o ran delwedd o’r corff a’r modd y cawn ein derbyn. Dw i’n ferch fawr. Dw i’n dioddef o Syndrom Ofarïau Polysystig, sy’n golygu bod gen i systiau ar fy ofarïau. Mae’r symptomau’n cynnwys misglwyf afreolaidd a thrwm, gwallt ar yr wyneb, sbotiau, gormod o bwysau ac anhawster i feichiogi. Mae’r cyflwr hwn yn mynd yn groes i bob un o’r disgwyliadau traddodiadol o fenyw. Mae bod yn fenyw yn shit weithiau, rydym yn dal i wynebu sylwadau rhywiaethol, yn ymdrechu i sicrhau tâl cyfartal ac fe gaiff ein misglwyf ei drin fel tabŵ. Ond ar wahân i’r nonsens yna dw i wrth fy modd fel menyw, mae benyweidd-dra yn gyflwr meddyliol ac yn ymrwymiad i weithredu’n gymdeithasol. Mae’r llyfr ffotograffau hwn yn llyfr am fenywod: hunaniaeth, glasoed, rhywioldeb, anabledd corfforol a meddyliol. Mae’r holl ferched sydd yn ymddangos ynddo yn adlewyrchu’r themâu hyn ac yn benodau yn y llyfr.

Gwelwn Eadie, Amber ac Isabella yn gyntaf. Yn y bennod hon, rydym yn archwilio datblygiad cynamserol glasoed. Tyfodd y merched hyn i fyny mewn Cymuned o Deithwyr ‘New Age’. Cyfrannodd ffordd rydd o fyw y gymuned at ddewisiadau’r merched – mae pob un ohonynt wedi gadael yr amgylchfyd hwnnw bellach i ddilyn gyrfaoedd. Fe aethom ni yn ôl at eu gwreiddiau i archwilio sut yr effeithiodd y byd hwnnw ar eu benyweidd-dra.

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae Billie & Merty, dwy ferch sydd yn gyfeillion bore oes, wedi mynegi eu rhywioldeb oddi mewn i gyd-destun o gyfeillgarwch a chwmnïaeth. Er nad ydynt yn hunan-adnabod fel lesbiaid, mae’r ddwy yn rhan o ddyhead y genhedlaeth hon i normaleiddio amhendantrwydd rhywiol.

Cafodd Honor, fy nghyfnither, ei geni ag anabledd corfforol, ond dyw hynny erioed wedi sigo ei benyweidd-dra. Yn ddeunaw oed, oedran hollbwysig i fenyw, ar drothwy bod yn oedolyn, mae Honor wedi symud allan o’r cartref teuluol i ddilyn cwrs addysg bellach. Es i ymweld â hi’n rheolaidd yn ei neuadd breswyl yn Abertawe a thynnu lluniau o’n cyfnodau gyda’n gilydd.

Mae Lauren, 15 oed, yn anwybyddu ac yn osgoi popeth er mwyn canolbwyntio ar ddod o hyd iddi hi’i hun. Fe wnes i fwynhau tynnu lluniau o Lauren – cefais f’atgoffa o burdeb bod yn blentyn, a pheidio â gorfod wynebu dewisiadau byd oedolion. Yn 22 oed, does gen i ddim syniad sut brofiad yw bod yn arddegwr yn y byd ar-lein cyfoes. Dw i’n dychmygu ei fod yn hunllefus – gorfod mynd ati nid yn unig i ddod o hyd i’ch hunaniaeth eich hun ond gorfod cyfleu a mynegi honno ar-lein hefyd.

Aderyn yw pennod fwyaf personol y llyfr – mae’n dogfennu benyweidd-dra fy chwaer, ac mae’r cyflwr meddyliol hwn yn dod i wrthdrawiad â’i benyweidd-dra hi yn ei haeddfedrwydd a’i hymddangosiad. Rydym yn agos iawn (hyd yn oed o ran oedran – 10 mis sydd rhyngom ni), felly mae’r bennod hon yn mynegi ein cwlwm fel chwiorydd.

Hoffwn ddiolch i’r merched sy’n ymddangos yn y llyfr, Eadie, Amber, Isabella, Lauren a Helen, Billie, Merty, Honor ac Aderyn, am alluogi’r gyfres hon i weld golau dydd.

Gellir prynu fersiynau ‘zine’ o’r cyhoeddiad trwy e-bostio winstonemegan@gmail.com.

 


 

Mae Megan Winstone yn ffotograffydd dogfennol a golygyddol. Mae hi’n gweithio yng Nghaerdydd ond mae hi newydd ddechrau MA mewn Ffotograffiaeth Fasnachol ym Mhrifysgol y Celfyddydau Bournemouth, ar ôl ennill BA yn 2017.

Mae gan Winstone ddiddordeb brwd mewn materion ffeministaidd a chymdeithasol, o ddogfennu cymunedau ffyniannus yng nghymoedd de Cymru i ddarnau golygyddol sy’n herio cyraeddiadau Ffeministiaeth y 4edd Don. Cyhoeddwyd gwaith Winstone ar-lein yn Lens Culture, cylchgrawn Hysteria a Vogue Photo.

Y tu hwnt i ffotograffiaeth, mae Winstone yn mwynhau creu ‘zines’ sy’n cynnwys storïau, darluniau a delweddau. Arweiniodd weithdai gwneud ‘zines’ yn Chapter, Made in Roath a Gŵyl WOW (‘Woman of the World’) yng Nghanolfan Mileniwm Cymru.